Dizajn koji vrednuje inkluzivnost | kulturpunkt

Vijesti Vizualne umjetnosti

<

Dizajn koji vrednuje inkluzivnost

Ideja "otvorenog dizajna" tematsko je polazište ovogodišnjeg Dana D, u sklopu kojeg se potiče i dijalog s drugim disciplinama.

Pripremila: Martina Domladovac

FOTO: Dan D / Facebook

  • A
  • +
  • -

Tematsko polazište ovogodišnjeg Dana D ideja je "otvorenog dizajna". Specifično, zaintrigirali su nas potencijali primjene načela i filozofije open source kulture i pokreta na različita područja i aspekte dizajnerskog djelovanja. S druge strane, općenito nas zanimaju alternative ­konvencionalnim pristupima dizajnu i razvoju proizvoda, kao i uobičaje­nim odnosima i hijerarhijama između autora, korisnika, proizvođača i tržišta. U najosnovnijem smislu, koncept ‘otvo­renog dizajna’ ­razumi­jemo kao praksu dizajniranja korištenjem slobodnih, javno dostupnih dizajnerskih resursa, alata i infor­macija, putem kojih se nadalje stva­raju novi, također javno dostupni ­resursi, ostavljeni svima na daljnje slobodno korištenje i distribuciju. ­Zanima nas dizajn koji umjesto ­ekskluzivnosti vrednuje inkluzivnost, zajednicu umjesto imperativa individualnog ­autorstva, koji briše granicu između dizajnera i korisnika dizajna te stvara nove vrijednosti, nova javna dobra, nove paradigme, temelje za daljnji razvoj i inovaciju ne samo u području dizajnerske struke nego i društva u cjelini.

Koncept open source kulture također je u uskoj vezi s ­konceptom intelektu­alnog vlasništva koji se nekritički uzima kao temelj za sve pravne i tehničke ­mehanizme kojima se priznaje jedinstvenost svakog autorskog rješenja i osigurava od iskorištavanja. Istodobno, ti mehanizmi ­korisnicima zaklanjaju uvid u unutarnje strukture tih rješenja — alata, procesa i proizvoda koje svakodnevno koriste. Otvoreni dizajn nije nova pojava, već na njoj počivaju povijesni tijekovi inovacije i razvoja. Nov je samo način na koji se takav tip korištenja i disemina­cije artikulira i pravno regulira u kontekstu u kojemu je zaštita intelektualnog vlasništva jedna od glavnih pretpostavki suvremenog razvoja.

Ovogodišnji će Dan D otvoreni dizajn postaviti kao polazišnu točku za tematizi­ranje koncepta otvorenog dizajna u užem kontekstu dizajner­ske struke, te unutar šireg društvenog konteksta i procesa otvaranja dizajna. U užem smislu, ­anali­zirat će se pravni, teorijski i praktični okviri koncepta otvorenog dizajna te njegov odnos s tržišnim okruže­njem. U širem smislu, obrađivat će se otvoreni dizajn kao proces uključivanja korisnika u dizajnerske prakse čime se pomiču granice tehnologija i alata  koje koriste, sa širokim spektrom implikacija koje to povlači sa sobom. Istodobno, zanimljivi su karakteristični kolaborativni procesi i metodo­logije koje nastaju u okviru dizajna otvorenog pristupa te načini na koje doprinose otvaranju dizajna, odnosno  njegovoj široj i intenzivnijoj pri­mjeni u drugim područjima. Na primjeru različitih umjetničkih, inženjerskih i dizajnerskih radova otvorit će se niz pitanja i provocirati rasprava iz različitih pozicija i pristupa temi.

Kako otvoreni dizajn doprinosi otvaranju dizajna? U kojim sve svojim aspektima dizajn može biti otvoren? Na koji se način dizajnerska struka transformira kada postaje oslobođena tradicionalne ideje ­intelektualnog vlasniš­tva? Koje konkretne društvene posljedice otvorenog dizajna pronalazimo u svakodnevnom okruženju? Kako otvoreni dizajn artikulira razvojne tehnološke strategije? Je li korištenje elemenata otvorenog pristupa u tržišno usmjerenom dizajnu nedvo­smisleno emancipatorno i progresivno ili se pak radi o preuzimanju pomodnih buzzwordova u komercijalne svrhe?

Tematski izložbeni program prikazat će radove različitih opsega i ambicija koji koriste načela otvorenog dizajna. U diskurzivnom programu poticat ćemo dijalog dizajna s drugim disciplinama, dok ćemo putem radionica lokalne autore upoznati s metodama rada s kakvima se inače mogu susresti tek ponegdje i ponekad, stoji u priopćenju.

Ovogodišnji Dan D održat će se od 10. do 12. lipnja u prostorima Pogona Jedinstvo i kluba Močvara na Savskom nasipu. U sklopu izložbe­nog programa posjetitelji će imati priliku vidjeti Tematsku izložbu, ­Izložbu mladih autora, Young Balkan Designers i Izložbu iznenađenja pod pokroviteljstvom Iskona. Prijave projekata za Tematsku izložbu i Izložbu mladih autora, te teorij­skih tekstova za diskurzivni program otvorene su za javnost. Od 1. travnja do 10. svibnja rok je u kojem se zaprimaju prijavnice za Tematsku izložbu i Izložbu mladih autora, dok je od 1. travnja do 1. lipnja 2016. godine rok za teorijske članke na zadanu temu. Zainteresirani izlagači mogu se prijaviti putem online prijav­nice koja je dostupna na službenoj stranici festivala.

Objavio/la martina [at] kulturpunkt.hr 06.04.2016

VEZANE VIJESTI

Za lokalne aktere promjene

Pripremila: Matija Mrakovčić

CitizensLab je nastajuća europska mreža aktivnih građana koji su predani radu u svojim lokalnim zajednicama, bilo kao volonteri ili u svom poslu.

Umjetnost je pristupačna

Pripremio: Vatroslav Miloš

Durieux i Hrvatska sekcija AICA-e upravo je objavila knjigu Marka Goluba Kritička kartografija: Tekstovi o suvremenoj umjetnosti i dizajnu.

Dizajn poslije dizajna

Piše: Vatroslav Miloš

U sklopu Milanskog trijenala izložbom Spekulativnost: Postdizajnerska praksa ili nova utopija? predstavit će se niz domaćih autora koji rade u polju spekulativnog dizajna.