Doprinos kontinuitetu otpora | kulturpunkt

Doprinos kontinuitetu otpora

Zbornik Reproduktivna pravda za pravednije društvo kroz različite teorijske uvide pitanje ženskih reproduktivnih prava promišlja u širem kontekstu društvenih nejednakosti.

Piše: Ivana Pejić

FOTO: Martina Šalov

Proteklih mjesec dana javnim medijskim prostorom odjeknula su brojna svjedočanstva žena o traumatičnim, nasilnim i ponižavajućim iskustvima tijekom različitih medicinskih postupaka vezanih uz reproduktivno zdravlje. Iako se civilno društvo problemom nehumanog tretmana žena u zdravstvenim ustanovama bavi godinama – kampanju Pokrenimo šutnju udruga RODA (Roditelji u akciji) pokrenula je još 2014. godine – pozornost šire javnosti zadobio je tek istup MOST-ove zastupnice Ivane Ninčević-Lesandrić, koja je kroz potresno osobno iskustvo ukazala na dubinske probleme našeg zdravstvenog sustava.

Osim medijske pozornosti, istup saborske zastupnice pratila je i reakcija tog istog sustava – u vidu omalovažavanja, podcjenjivanja proživljenih trauma i patronizirajućeg propitivanja vjerodostojnosti ženskih svjedočanstava, koji su sada dobili i svoj službeni epilog. Ministarstvo zdravstva objavilo je rezultate istrage pritužbi na postupke u zdravstvenim ustanovama, zbog čije anonimnosti, ukratko, "nema mogućnosti utvrđivanja činjeničnog stanja". "Vjerojatno manjkava komunikacija rezultira nerazumijevanjem od strane pacijentica same izvedbe zahvata, te primijenjene metode obezboljenja", stoji u priopćenju koje ženama još jednom jasno poručuje da one naprosto ne razumiju.

U kontekstu posvemašnjeg sužavanja ženskih prava, potaknutog rastom i jačanjem neokoznervativnih grupacija zahvaljujući kojima je u politički fokus ponovno došao i Zakon o pobačaju, Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter objavila je zbornik Reproduktivna pravda za pravednije društvo, nastao u okviru istoimenog projekta kojeg udruga provodi uz financijsku podršku Rosa Luxemburg fundacije. "Udruga PaRiter radi na poboljšanju reproduktivnih prava žena već nekoliko godina, a kroz taj rad shvatile smo da se problematici prava na prekid trudnoće, što je primarni fokus našeg djelovanja, treba pristupiti iz šireg rakursa socijalnih prava koji nadilazi pro-choice i anti-choice polarizacije", pojašnjava članica udruge Marinella Matejčić, koja je uz Ivu Davoriju i urednica publikacije.

Nastojanje da reproduktivna prava povežu sa socijalnim pitanjima, u terminološkom smislu povezuju s borbom za ženska prava pripadnica manjina u SAD-u, koje prve počinju koristiti sintagmu "reproduktivna pravda" kao teorijski okvir kroz koji adresiraju probleme društvene nejednakosti. "Ne možemo razgovarati o reproduktivnim pravima bez preispitivanja klasne pozicije žena različitih identiteta, pripadnosti i statusa", navode u uvodnom tekstu urednice zbornika, naglašavajući činjenicu da je mogućnost svake žene da odluči o vlastitoj reproduktivnoj sudbini direktno povezana s uvjetima u kojima živi, onima koji nisu samo pitanje osobnog izbora već pristupa različitim socijalnim uslugama. 

Kao centralna tema publikacije nameće se zaštita prava žene u porodu, koji je unutar diskursa o ženskim reproduktivnim pravima "jedino opće mjesto o kojem je u javnom prostoru moguće razgovarati bez ideoloških podjela", što sugerira da naše društvo još uvijek dominantno ulogu žene promatra u okviru njezinih reproduktivnih sposobnosti. O nasilju do kojeg dolazi kada se ženina društvena uloga dehumanizira i svede na onu "inkubatorsku" govore Anita Budak (Ljudska prava u porodu), Daniela Drandić (Samo da je živo i zdravo?) te Petra Bezjak koja u tekstu Porodničarsko nasilje izlaže i propituje kulturološke i povijesne uzroke nasilja nad ženama, upozoravajući kako je ono u nekim zakonodavstvima i službeno artikulirano. Venezuela je tako 2007. godine postala prva zemlja koja je definirala koncept porodničarskog nasilja i to u Organskom zakonu o pravima žena na život slobodan od nasilja, gdje je ono klasificirano kao jedno od 19 vrsta kažnjivih oblika nasilja nad ženama. 

O pravu na priziv savjesti kao obliku nasilja nad ženama piše Lana Vidmar, koja donosi pregled zakonske regulative povezane s prekidom trudnoće i prizivom savjesti u odabranim zemljama. Osim tema koje se direktno tiču reproduktivnog zdravlja žena, autorice su analizirale i druge sfere koje ulaze u područje reproduktivne pravde. Tako Ana Marija Sikirić u članku Rodno osjetljivim proračunom do veće rodne jednakosti na tržištu rada u okviru ekonomskih istraživanja donosi analizu rodne nejednakosti i njezinih posljedica, u kojoj, ipak, izostaje dublje propitivanje same kategorije ženskog neplaćenog rada. Karolina Leaković u tekstu Feministička intervencija u socijalnoj politici na primjeru instituta "roditelja - odgojitelja" u Zagrebu zahvaća u same uzroke domestifikacije i potržišnjenja socijalnih prava, ističući kako u zemlji "gdje je mantra o reformama i rezanju javne potrošnje te smanjivanju uloge države itekako živa, ženama ništa nije ostavljeno na izbor". 

Uz ekonomsku liberalizaciju i deregulaciju pod ruku idu i konzervativne totalitarističke tendencije o kojima piše Jana Ažić. Oslanjajući se na neke od teorija totalitarizama, rad analizira alate koje klerikalni pokreti koriste za rasplamsavanje društvene netrpeljivosti, naspram vrijednosnih sustava socijalne države, solidarnosti i ravnopravnosti. "Prijeteće tendencije u potrazi za novim definiranjem stvarnosti nastoje planski urušiti civilizacijska prava, a mase odigravaju režirane spektakle privatnih interesa", piše Ažić, upozoravajući na olako nastupanje totalitarnih solucija u aktualnom trenutku. Mogućnosti takvih scenarija promišlja Matea Krmpotić u tekstu Disciplinski režimi u romanu Sluškinjina priča, u kojem analizira popularni roman Margaret Atwood, oslanjajući se na teorijske perspektive Michela Foucaulta koje ukazuju na postupni prijelaz iz discipliniranog društva u društvo nadzora, srodno Benthamovom Panoptikonu. 

Distopijske scenarije budućnosti dokinuti može samo kontinuirani otpor ovakvim vizijama svijeta, u kojem važno mjesto ima široko promišljanje trenutnih pozicija. "Uloga je zbornika proširiti diskurs i otvoriti prostor za dijalog o temama koje spadaju u domenu reproduktivne pravde, ali ih mi kao takvima ne vidimo. Moramo razgovarati i o kontinuitetu ženske borbe, akterima koji ženska prava napadaju, ali i konkretnim ekonomskim alatima kojima se pozicija ženskog dijela stanovništva u ovoj zemlji može poboljšati", naglašava Matejčić. Obrađivana iz različitih rakursa, tema reproduktivne pravde upućuje na nužnost promjene socijalnog konteksta – dubinskih i sistemskih opresija – koje dokidaju stvarnu mogućnost izbora. Zaključak je, stoga, da "dokle god žene i muškarci ne mogu planirati svoju obitelj na temelju želja, primanja, mogućnosti, socijalnih i zdravstvenih usluga demografski će pad biti primjetan i neizbježan; dok je svaka druga politika demografske obnove, pogotovo ona koja se temelji na prisili, promašena i neuspješna te kobna po ženske živote i njihovo reproduktivno zdravlje". 
 
Ovaj članak objavljen je u sklopu projekta Zamagljene slike budućnosti koji je sufinanciran sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
Objavio/la ivana [at] kulturpunkt.hr 09.11.2018

VEZANE VIJESTI

Jačanje spona zajednice

Piše: Ivana Pejić

Predstavljen je novi časopis za suvremena društvena i umjetnička zbivanja GSG, čije je prvo izdanje posvećeno queer i feminističkim temama.

Totalitarne tendencije u društvu našeg doba

Piše: Martina Domladovac

Kroz ovogodišnji temat, časopis Centra za ženske studije Treća raspravlja o prikradajućoj opasnosti totalitarizma uslijed razaranja građanskog društva.

Povratak potisnutom nasljeđu

Piše: Ivana Pejić

U kritičkom osvrtu na depolitizirane i komercijalizirane prakse obilježavanja Osmog marta nameće se nužnost iščitavanja povijesti ženske borbe kao fokalne točke današnjeg feminizma.