Zaustavite trend regresije prava žena! | kulturpunkt

Vijesti Društvo

<

Zaustavite trend regresije prava žena!

Trideset organizacija okupljenih u Žensku mreže Hrvatske pripremilo je zahtjeve Vladi koji se tiču zaštite ljudskih prava žena.

Piše: Vatroslav Miloš

FOTO: Denis Cerić/HINA

Suprotno praksi svih dosadašnjih saziva Vlade da bar na Međunarodni dan žena saslušaju žene, ova Vlada odbila je bilo kakvu komunikaciju s prosvjednicama.

"Takvo ponašanje samo potvrđuje političke najave udara na ženska prava i civilno društvo općenito te strahove da će žene zaštitu svojih prava morati potražiti na međunarodnim pravnim i političkim institucijama", ističu iz Ženske mreže Hrvatske i podsjećaju da je jedan od prvih zaključaka i preporuka UN-ova Odbora za praćenje provedbe Konvencije o eliminacije svih oblika diskriminacije žena - osiguravanje ustavnog i zakonodavnog okvira za zaštitu prava žena te funkcioniranje sekularne države. 

Zahtjevi Mreže tiču se političke podzastupljenosti žena, radnih prava žena i tržišta rada, nasilja nad ženama, zdravstvene zaštite i seksualnog i reproduktivnog zdravlja žena te zaštite ustavnog poretka i primjene međunarodnih konvencija i preporuka.

Ističe se potreba za hitnom primjenom izbornih kvota, zatim kvota u tijelima zakonodavne, izvršne i sudske vlasti te u nadzornim i upravnim odborima javnih ustanova i poduzeća, kao osnivanje ministarstva za žene. 

"Danas je samo 20% žena u Saboru, između 10 i 20% žena na lokalnoj/područnoj razini i samo 14% posto ministrica u Vladi RH, što jest pokazatelj diskriminacije žena u politici i kočnica provedbe politike zaštite prava žena i ravnopravnosti spolova na svim drugim područjima. To mora prestati. Ženama je dosta!, ističe se u priopćenju. 

Također, traže se i izmjene Zakona o radu koji će zaštiti trudnice i žene na roditeljskom dopustu, ugovore o radu na neodređeno kao standardne ugovore o radu, smanjivanje mogućnosti neplaćenog i potplaćenog ženskog rada, aktivne mjere kojima će se osigurati jednake plaće za isti rad, uvođenje menadžerskih kvota i aktivne mjere zapošljavanja mladih majki te zaustavljanje agencijskog rada i nasilnog premještanja poslova u javnim službama u kojima su pretežno zaposlene žene u privatnu sferu.

"Stopa radne aktivnosti žena iznosi samo 44,6%. Stopa nezaposlenosti žena je 16,8% dok je stopa zaposlenosti samo 37%. Žene su za svoj rad neplaćene, potplaćene ili manje plaćene. Ne želimo biti jeftina radna snaga! Ne želimo gubiti radna prava kako bi se pogodovalo kapitalu. Ženama je dosta!", poručuju iz Mreže. 

U području nasilja nad ženama traži se kaznena odgovornost za počinitelje partnerskog nasilja, da osuđeni nasilnici kaznu služe u zatvoru a ne na javnim radovima, da policija pravi razliku između partnerskog nasilja, tj. muškog nasilja nad ženama u intimnoj vezi i nasilja među ostalim članovima obitelji, zaustavljanje prijavljivanja žena kao počiniteljica nasilja, najčešće u slučajevima kad su se branile od nasilja, hitne i ozbiljne promjene u državnoj politici prema nasilju nad ženama i njihovu primjenu u praksi odmah, osiguranje trajnog, sustavnog i dostupnog financiranja autonomnih ženskih skloništa i savjetovališta te ratifikacija i primjena Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

"Svake godine u Hrvatskoj bude ubijeno između 20 i 30 žena od strane partnera. Država ne poduzima odgovarajuće mjere da to spriječi. Žene su tako diskriminirane od počinitelja nasilja i od sustava. Primjena Istambulske konvencije značit će promjenu zakona i praksi. Ženama je dosta!"

U području zdravstvene zaštite i seksualnog i reproduktivnog zdravlja žena potrebna je dosljedna primjena Zakona o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece, hitna promjena čl. 20. Zakona o liječništvu i onemogućavanje priziva savjesti na pružanje zdravstvene zaštite u javnom zdravstvu, onemogućavanje kolektivnog priziva savjesti u nizu bolnica i kliničkih centara, sankcioniranje liječnika koji diskriminiraju žene i uskraćuju im zdravstvenu skrb, opće pokrivanje pobačaja i suvremene kontracepcije iz sredstava HZZO-a, uključivši tablete RU 486 i ellaOne tablete sukladno pravu Europske unije, osiguravanje dostupnosti i pristupačnosti suvremenih oblika kontracepcije i reproduktivnih usluga svim ženama, uvođenje kvalitetnog programa seksualnog odgoja u škole, s odgovarajućim brojem sati.

"Zdravstvena zaštita, posebno pravo na pobačaj, medicinski potpomognutu oplodnju i kontracepciju je sve teže ostvarivo jer veliki broj liječnika i liječnica (70%) i drugog medicinskog osoblja uskraćuje pravo ženama na zdravstvenu zaštitu", stoji u priopćenju, "Za nerad i diskriminaciju, te uskraćivanje zdravstvene skrbi liječnici nisu kažnjeni. Ženama je dosta diskriminacije u sustavu javnog zdravstva!"

U području zaštite ustavnog poretka i primjene međunarodnih konvencija i preporuka nužno je dosljedno poštivanje ustavne odredbe o odvojenosti crkve od države, osiguranje zaštitite i poštivanje ženskih ljudskih prava od negativnog utjecaja religijskih i drugih sociokulturalnih stavova i vrijednosti, osiguranje primata UN-ove Konvencije o eliminaciji svih oblika nasilja prema ženama nad Vatikanskim ugovorima, poštivanje preporuka UN-ova Odbora za ljudska prava, UN-ova Odbora za ukidanje diskriminacije žena, UN-ova Odbora protiv torture i Univerzalnog periodičnog pregleda UN-a, sve iz 2015. godine.

"Ženama je dosta kršenja i urušavanja njihovih prava i sloboda kao ravnopravnih građanki!", zaključuje se i dodaje: "Pozivamo Vladu da članstvo u međunarodnim asocijacijama koristi radi hitne uspostave mira i sigurnosti kako bi se izbjeglice postupno mogle vratiti kućama. Zahtijevamo solidarnost s izbjeglicama, otvaranje granica, omogućavanje dobivanja pomoći i azila. Odlučno se protivimo slanju hrvatske vojske na izbjeglice. I kao temeljni uvjet za oživotvorenje prava žena tražimo dosljedno poštivanje ustavnih vrednota, nezavisnosti medija i kulture te otpor svim oblicima fašizacije društva".

Ovaj članak objavljen je u sklopu projekta Kultura participacije koji je sufinanciran sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

Objavio/la vatroslav [at] kulturpunkt.hr 08.03.2016