Niska kulturna participacija odraz je loših politika